Manitoba Club in Needlepoint, Hats

Manitoba Club in Needlepoint, Hats