Eye of God (detail)

Mayer, Germany

19th century

St. Brigid's Church
Ottawa, Ontario

Eye of God (detail)